بررسی زمانبندی چرای یونجه توسط گوسفندان

چراي يونجه در پنسيلوانيا چراي يونجه تجربه تازه اي نيست. چراي يونجه در ايالت متحده يا به صورت تنها يا همراه با گندميان يا ساير حبوبات معمول بوده است. در مقايسه با سيستم هاي مديريتي چراي يونجه هرگز تجربه شايع در اين كشور نبوده است. در صورتي كه در ساير بررسی زمانبندی چرای یونجه توسط گوسفندان|30006031|xgs|بررسی ,زمانبندی ,چرای یونجه , گوسفندان
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با بررسی زمانبندی چرای یونجه توسط گوسفندان

چراي يونجه در پنسيلوانياچراي يونجه تجربه تازه اي نيست. چراي يونجه در ايالت متحده يا به صورت تنها يا همراه با گندميان يا ساير حبوبات معمول بوده است. در مقايسه با سيستم هاي مديريتي چراي يونجه هرگز تجربه شايع در اين كشور نبوده است. در صورتي كه در ساير كشورها يونجه به صورت چرا استفاده زياد داشت. ولي به چراي يونجه در اين كشور تصطيح عملكرد را در پاييز محول كرده بودند. سيستم هاي چرايي براي عاقبت خوشي نيروي بالقوه چرا يونجه به سطح بزرگي از مديريت كه ساير سيستم هاي چرايي انجام مي دادند لازم داشتند. اين گفتار و منفعت چراي يونجه را هنگام رشد بيان مي كند.كاشتن يونجه براي چرادلايل كاشتن يونجه براي چرا، از استفاده آن به صورت علف خشك يا علف سبز انباري با دنبال كردن راهنمايي زير بيان مي شود. (براي اطلاعات بيشتر در مورد پژوهشگاه يونجه به راهنمايAgronomy Pennstateرجوع شود.گياهي كه در خاك هاي خشك به خوبي رشد مي كند. استفاده از آزمايش خاك براي راهنمايي در ميزان آهك، فسفر و پتاسيم. انتخاب گونه سازگار، توليد بالا مقاوم به بيماري و حشرات. استفاده از دانه هاي مطمئن براي تأمين دانه هاي با كيفيت و خالص. تلقيح دانه قبل از بذركاري با يونجه تازه لقاح يافته مطمئن كلمه «Alfa Ifa» در ظرف لقاح نمايان شد. دانه ها قبل از لقاح در مورد تاريخ تلقيح آزمايش مي شوند. در زمين مي شده اند. در زمين محكم مي توان بذركاري كرد يونجه به خوبي مي تواند توسط ماشين شخم زني دانه كاري كاشته شود. با بذركاري اتوماتيك در اين ماشين يا به وسيله انتشار يا تخم افشاني كه توسط لوله دنبال قرار مي گيرند. خاك روي گياه (دانه) نبايد بيشتر از اينچ در خاك سنگين و اينچ در خاك سبك باشد. اضافه كردن آهك فسفر و پتاسيم به خاك آزمايش شده. بهترين زمان اضافه كردن آهك يا كود دادن براي حفظ قدرت خاك پس از پايان فصل رشد و قبل از شروع فصل بعدي است.مديريت اجرادر سيستم چرايي، چراي چرخشي يك «بايد» است براي برگشتن نقطه اوج در يونجه يا يونجه گندمي. چراي چرخشي از چراي متوالي يك كار پرزحمت است چون نياز به تهيه و آماده كردن حصار الكتريكي دارد و حركت حيوانات با دقت از روي نقشه از چراگاه به ساير قسمت ها و اجراكردن دقيق برنامه است. توجه: همچنين بايد از خسارت وارد كردن به استواري يونجه جلوگيري كرد. زيرا نسبتاً تعداد حيوانات چرا كننده زيادتر از فضاي كوچك يونجه است. به هر حال اين امتياز مي تواند تلاش هاي فوق العاده را جبران كند. آنجا قانوني در مورد تعداد لازم در چمنزار يا اندازه چمنزار وجود ندارد. طبق اين نظريه براي اثر بيشتر مديريتي، صحرا حداقل به 6 تا 8 چمنزار تقسيم شود. اندازه چمنزار ارتباط با تعداد و اندازه بزرگي حيوانات چراكننده دارد. به هر صورت بايد حيوانات به اندازه كافي در چمنزار وجود داشته باشند تا علوفه موجود در كمتر از 4 روز مصرف شود.