بررسی انقلاب ايران و تحولات سیاسی اجتماعی و اثار و پیامدهای انفلاب اسلامی

فهرست: تگاهي به ظهور انقلاب انقلاب اسلامي ايران در مقايسه با ساير تحولات سياسي اجتماعي آثار و پيامدهاي خارجي انقلاب برتريها و مزيتهاي انقلاب اسلامي در نگاه انديشمندان تگاهي به ظهور انقلاب ظهور انقلاب اسلامى ايران، ناتوانى بسيارى از نظريه هاى انقلاب دبررسی انقلاب ايران و تحولات سیاسی اجتماعی و اثار و پیامدهای انفلاب اسلامی|30013272|xgs|بررسی انقلاب ايران و تحولات سیاسی اجتماعی و اثار و پیامدهای انفلاب اسلامی
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با بررسی انقلاب ايران و تحولات سیاسی اجتماعی و اثار و پیامدهای انفلاب اسلامی

فهرست:تگاهي به ظهور انقلابانقلاب اسلامي ايران در مقايسه با ساير تحولات سياسي اجتماعيآثار و پيامدهاي خارجي انقلاببرتريها و مزيتهاي انقلاب اسلامي در نگاه انديشمندانتگاهي به ظهور انقلابظهور انقلاب اسلامى ايران، ناتوانى بسيارى از نظريه هاى انقلاب در تحليل و تبيين انقلاب هاى سياسى و اجتماعى را نمايان كرد. شايد وقوع انقلاب اسلامى را بتوان نقطه عطفى در نظريه پردازى هاى انديشمندان علوم سياسى و اجتماعى دانست، به طورى كه بسيارى از آنان را به بازنگرى و بازانديشى در نظريه هاى خويش وادار نمود و حتى برخى آشكارا به ضعف نظريه هاى خود در رويارويى با انقلاب اسلامى ايران اعتراف كردند.انقلاب اسلامى ايران به عنوان يكى از انقلاب هاى برجسته قرن بيستم، آثار متعددى را به دنبال داشت و توجه بسيارى از انديشمندان انقلاب را به خود جلب كرد. شايد هيچ انقلابى در چنين مدت كوتاهى به اندازه انقلاب اسلامى مورد توجه انديشمندان قرار نگرفته باشد. در نتيجه امروزه شما كتابنامه هاى قطورى از تحقيقات، مقاله ها و كتاب هايى در زمينه انقلاب اسلامى مى بينيد كه حاوى صدها مقاله علمى و كتاب است. براى مقايسه اى اجمالى براى تبيين دامنه وسيع كار بر روى انقلاب اسلامى توجهتان را به جست و جويى كوتاه در سايت گوگل (Google) با موضوع انقلاب اسلامى جلب مى كنم. براى نمونه امروز صبح اين جست و جو را انجام دادم. در اين جست و جو در ارتباط با انقلاب اسلامى يك ميليون و ۶۷۱ هزار مدخل وجود داشت. همين جست و جو را نيز براى انقلاب نيكاراگوئه كه همزمان با انقلاب اسلامى اتفاق افتاده است، انجام دادم. نتيجه، ۵۱ هزار مدخل در گوگل بود. بدين ترتيب مى بينيم كه به هيچ وجه اين ۲ انقلاب (انقلاب اسلامى و انقلاب نيكاراگوئه) قابل مقايسه نيستند. اين نكته خود به خود اين سؤال را مطرح مى كند كه چرا چنين توجهى به انقلاب اسلامى ايران شده است؟براى نمونه اگر پيرامون انقلاب فرانسه كه ۲۳۰ سال پيش اتفاق افتاده است و هنوز روى آن مطالعه مى كنند، در سايت گوگل جست و جو كنيم، تعداد مدخل آن حدود ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار مورد است. به عبارت ديگر انقلاب اسلامى ايران در اين مدت كوتاه ۳۰ ساله تنها ۶۰۰ هزار مدخل كمتر از انقلاب فرانسه دارد. انقلابى كه در واقع به عنوان مادر انقلاب هاى مدرن شناخته مى شود و از مهم ترين آنهاست.البته اين مدخل ها هميشه در حال تغيير است.به احتمال زياد، اگر از امروز ۱۰ سال بگذرد و شما بار ديگر اين جست و جو را انجام دهيد، خواهيد ديد كه دامنه كار بر روى انقلاب اسلامى بيش از انقلاب فرانسه خواهد بود. به هر حال اين نكته اهميت انقلاب اسلامى را در صحنه بين المللى و براى انديشمندان حوزه انقلاب و جامعه شناسى سياسى و انقلاب نشان مى دهد