آشنایی با تقويت كننده هاي ابزار دقيق، انواع، ساختمان و کاربرد آنها

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 89 فهرست مقدمه فصل اول مقدمه اي بر تقويت كننده عملياتي فصل دوم تقويت كننده هاي تفاضلي و I.A فصل سوم حفاظت ورودي هاي فصل چهارم LH0036 I.A فصل پنجم BOOTSTRAP I.A فصل ششم تقويت كننده ايزوله افزايش پهناي باند تقويت كننده تفاضآشنایی با تقويت كننده هاي ابزار دقيق، انواع، ساختمان و کاربرد آنها|30019374|xgs|آشنایی با تقويت كننده هاي ابزار دقيق, انواع, ساختمان و کاربرد آنها
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با آشنایی با تقويت كننده هاي ابزار دقيق، انواع، ساختمان و کاربرد آنها

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 89

فهرستمقدمهفصل اولمقدمه اي بر تقويت كننده عملياتيفصل دومتقويت كننده هاي تفاضلي و I.Aفصل سومحفاظت ورودي هايفصل چهارمLH0036 I.Aفصل پنجمBOOTSTRAP I.Aفصل ششمتقويت كننده ايزولهافزايش پهناي باند تقويت كننده تفاضليپيوستبه نام خدا

نيكوكاران كساني هستند كه طعام خود را با تمام علاقه اي كه به آن دارند بر مسكين و يتيم و اسيـر انفـاق مي نمايند و مي گويند ما به خاطر رضاي خدا شما را غذا مي دهيم و از شما تشكر و پاداش نمي خواهيم.( سوره دهر، آيات 8 و9)مقدمهتقويت كننده هاي ابزار دقيق كاربردهاي متنوع و وسيعي دارند كه عمده ترين آنها نقويت كردن تغييرات كوچك ولتاژ دوسر ترانس ديوسرها مي باشد.اين تحقيق كه اساساً به تقويت كننده هاي ابزار دقيق مي پردازد در شش فصل و يك پيوست تدوين شده است.در فصل اول به معرفي تقويت كننده عملياتي پرداخته شده مشخصات و ويژگي هاي آن بصورت يك بسته بررسي شده است و در اين قسمت ساختمان دروني و كاربردهاي متنوع تقويت كننده عملياتي بررسي نشده است.هدف از اين فصل آشنايي طراح با ويژگي هاي بيروني تقويت كننده عملياتي به عنوان يك سيستم نظير رابطه ي ورودي و خروجي، ولتاژ آفست، جريان آفست، CMRR و… مي باشد. تا از اين رهگذر طرح بتواند براي مدارها و طرح هاي متفاوت آپ امپي با كيفيت مناسب انتخاب كند.فصل دوم به بررسي اساس كار تقويت كننده هاي ابزار دقيق پرداخته و مدار پايه اي را جهت اين كار ارائه مي دهد.در فصل سوم، مسئله ي حفاظت ورودي ها پرداخته شده است.فصل چهارم به معرفي و بررسي آي سي تقويت كننده ابزار دقيق با شماره LHOO36 پرداخته است. ضمناً دو آي سي AD625 INA1200 نيز بطور خيلي مختصر معرفي شده و برگه هاي اطلاعاتي آنها در پيوست آورده شده است.در فصل پنجم به I.A Bootstrap پرداخته شده است.در فصل ششم بطور خيلي مختصر به مبحث تقويت كننده ايزوله (IS.A) پرداخته شده است سپس مسئله پهناي باند تقويت كننده تفاضل بررسي شده است.فصل اولمقدمه اي بر تقويت كننده عملياتيايده به كارگيري تقويت كننده عملياتي (op amp) اولين بار در دهه 1940 ميلادي و در مدار كامپيوترهاي آنالوگ مطرح شد. در سال 1960 براي اولين بار تقويت كننده عملياتي به صورت مدار مجتمع طراحي و ساخته شد.اين تقويت كننده ها از پايداري بالايي برخودارند و با اتصال تركيب مناسبي از عناصر خارجي مثل مقاومت، خازن، ديود و غيره به آنها، مي توانند انواع عمليات خطي و غير خطي را انجام دهند.از جمله كاربردهاي خطي تقويت كننده هاي عملياتي مي توان به كامپيوترهاي آنالوگ مبدل هاي ولتاژ به جريان و جريان به ولتاژ، مبدل هاي امپدانس، تقويت كننده هاي DC ابزار دقيق و ولتاژ فالوور اشاره كرد. براي كاربردهاي غيرخطي مي توان مبدلهاي ac به DC و تقويت كننده هاي لگاريتمي را نام برد.از ويژگيهاي اختصاصي تقويت كننده عملياتي، ورودي تفاضلي و بهره بسيار زياد ( اغلب از مرتبه 5 10 ) است. مشخصه ديگر آن كوپلاژ مستقيم است كه امكان استفاده از آنها را براي تقويت سيگنالهاي با فركانس حدود صفر فراهم مي سازد.سرهاي ورودي بصورت تفاضلي عمل مي كنند به عبارت ديگر اين تقويت كننده اختلاف ولتاژ بين دو ورودي (VD ) را تقويت مي كند. يكي از دو سر، ورودي منفي( ) يا معكوس كننده نام دارد، زيرا تقويت كننده براي ورودي هاي اعمال شده به اين سرداراي بهره منفي خواهد بود. سر ديگر ورودي مثبت (+) يا غيرمعكوس كننده است و سيگنالهاي ورودي به اين سر در خروجي با بهره مثبت ظاهر مي شوند.اين تقويت كننده ها داراي مقاومت خروجي بسيار كوچك (حدود چند اهم) و از مقاومت ورودي بسيار بزرگي (بيش از چند كيلو اهم) برخوردار است. چون تقويت كننده عملياتي يك قطعه فعال است، براي تأمين انرژي مصرفي و باياس ترانزيستورهاي داخلي خود به تغذيه DC نياز دارد.يك تقويت كننده عملياتي به طور نمونه، مطابق شكل 1ـ2 از چهار طبقه تشكيل شده است. طبقه اول يك تقويت كننده تفاضلي مي باشد كه ممكن است در آن از تركيب دار لينگتون، ترانزيسورهاي اثر ميدان و منبع جريان ثابت استفاده گردد. طبقه دوم يك تقويت كننده با بهره بالا است كه معمولاً در اين طبقه نيز از يك تقويت كننده تفاضلي ديگر استفاده مي شود. چنانچه ولتاژ DC خروجي تقويت كننده طبقه دوم به ازاي ورودي صفر ( V1=V2=0v ) غير صفر باشد، از يك مدار تغيير سطح دهنده همانند تقويت كننده كاسكد بعد از اين طبقه استفاده مي شود. طبقه آخر شامل تقويت كننده خروجي است و معمولاً از يك تقويت كننده پوش پول تشكيل مي گردد.