طراحي واحد ترموسيفون برج تقطير در خلاء واحد توليد فورفوران

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 64 فهرست فصل اول : 1-1 خلاصه و مقدمه 1-2 آشنايي و مقدمه 1-3 انواع مدل ها و کاربرد آنها 1-4 نحوه کار يک ريبويلر پديده ترموسيفون 1-5 استانداردها و کد هاي مبدل هاي حرارتي 1-6 چهار نوع ربويلر مورد بررسي 1-7 بافلها 1-8 فاکتورهطراحي واحد ترموسيفون برج تقطير در خلاء واحد توليد فورفوران|30021049|xgs|طراحي واحد ترموسيفون برج تقطير در خلاء واحد توليد فورفوران
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با طراحي واحد ترموسيفون برج تقطير در خلاء واحد توليد فورفوران

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 64

فهرستفصل اول :1-1 خلاصه و مقدمه1-2 آشنايي و مقدمه1-3 انواع مدل ها و کاربرد آنها1-4 نحوه کار يک ريبويلر پديده ترموسيفون1-5 استانداردها و کد هاي مبدل هاي حرارتي1-6 چهار نوع ربويلر مورد بررسي1-7 بافلها1-8 فاکتورهاي انتخاب نوع ريبويلر1-9 خلاصه اي از فرايند توليد فورفوران

فصل دوم2-1 رويع طراحي2-2 زوشهاي طراحي ارائه شده ،معايب ،مزايا و شرايط هر کدام2-3 روشهاي ديگر طراحي2-4 ملاحظات عمومي طراحي

فصل سوم :3-1 راهنمايي يکي براي طراحي ريبويلر ها ترموسيفون3-2 ارائه روش هاي طراحي ريبويلر ترمو سيفون3-2-1 روش بهبود يافته گيلموهر3-2-2 روش مرحله اي کرن3-2-3 روش فاير3-3 چند نمونه طراحي اجرائي3-3-1 ريبويلر اسپليتر C33-3-2 ريبويلر برج سيلکو هگزان3-3-3 ريبويلر ترموسيفون قائم3-4 روشها و نرم افزارهاي ديگر طراحي موجود

منابع و ماخذ

مقدمه : منطقه ب شامل واحدهاي ذيل که به صورت مختصر تشريح گرديده است ، مي گردد

الف) واحد توليد ازت :ازت گازي است خنثي که ميل ترکيبي بسيار کمي داشته و در شرايط عادي ترکيب پذيري ندارد . لذا در واحدهاي مختلف بهره برداري از اين گاز براي موارد مختلفي از قبيل گاز پوششي مخازن هيدروکربوري، براي جلوگيري از نفوذ هوا يا اکسيژن به آنها، در واحدهاي کاتاليستي در هنگام احياء بعنوان گازگردشي، در هنگام راه اندازي واحدهاي هيدروژن و هيدروکراکر بعنوان گاز چرخشي و بخصوص در عمليات احياء مداوم کاتاليست پلاتفرمر واحد تبديل کاتاليستي بصورت مداوم مصرف مي گردد . با توجه به آنکه 79 درصد هوا ازت مي باشد بهترين منبع تهيه مي باشد . بهمين منظور واحد ازت طراحي و نصب گرديده است . ظرفيت واحد فشرده و مايع کردن هوا و تفکيک اکسيژن و ازت مايع مي باشد . محصول واحد ازت گازي و ازت مايع با درجه خلوص 999/99 درصد مي باشد .ب) واحد تبديل کاتاليستي :واحد C.C.R شرکت به منظور تبديل برشهاي بنزين با درجه آرام سوزي پائين به بنزين با درجه آرام سوزي 100 طراحي و نصب گرديده است . ظرفيت واحد 21600 بشکه در روز مي باشد . طراحي واحد بر دو مبناي تأمين کامل خوراک H.S.R.G از واحد تقطير در جو با نقطه جوش ابتدائي و نقطه جوش نهائي و يا مخلوطي از 17159 بشکه در روز خوراک از واحد تقطير و 4441 بشکه در روز نفتاي سنگين (H.N )هيدروکراکر با نقطه جوش ابتدائي ونقطه جوش نهائي مي باشد .اين واحد مشتمل بر سه قسمت مي باشد :-تصفيه نفتا(NAPHTHA HYDROTREATING -NHT) به منظور حذف ترکيبات الي نيتروژن دار، گوگرددار، اکسيژن دار، اشباع هيدروکربورهاي غير اشباع (اولفيني) و حذف سموم اضافي مانند ارسينک و سرب که براي قسمت پلاتفرمر مضر مي باشند تعبيه شده است . حذف اين ناخالصيها در حضور کاتاليست (با نام تجاري S-12 محصول مشترک UOP با فلزات فعال کبالت، موليبدن بر روي پايه آلومينا) و گاز هيدروژن انجام مي گيرد .-پلاتفرمر (PLATEFORMER) : نفتاي تصفيه شده در اين واحد در حضور کاتاليست (با فلز فعال پلاتين بر روي پايه آلومينا) تبديل به بنزين با درجه خلوص آرام سوزي بالا، گاز مايع و مخلوط گازي غني از هيدروژن مي شود که به عنوان خوراک گازي به واحد هيدروژن ارسال مي گردد .

-قسمت احياء مداوم کاتاليست(به منظور احياء مداوم کاتاليست قسمت پلاتفرمر) در مجاورت واحد فوق نصب گرديده است که همواره قسمتي از کاتاليست از انتهاي بستر راکتورپلت فرمر وارد قسمت احياء شده و بعد از سوزاندن کک و آماده سازي مجدد از بالا وارد راکتورهاي پلاتفرمر مي گردد و بدين ترتيب همواره پلاتفرمر از شرايط يکنواخت عملياتي در طول بهره برداري برخوردار خواهد بود .

ج) واحد هيدروژن :واحد توليد هيدروژن به منظور توليد هيدروژن با درجه خلوص 9/99% به مقدار تقريبي (مورد نياز واحد هيدروکراکر) طراحي و نصب شده است قسمتي از هيدروژن توليدي توسط واکنش هاي ريفرمينگ در کوره (راکتور) واحد از واکنش خوراک با بخار آب در دماي در حضور کاتاليست با فلز فعال نيکل روي پايه آلومينا و خالص سازي PSA N0.1 تأمين مي گردد . خوراک واحد مي تواند گاز طبيعي، گازهاي هيدروکربوري تصفيه شده در واحد آمين و يا پروپان باشد که بعلت قابليت دسترسي و استفاده آسانتر معمولاً از گاز طبيعي بعنوان خوراک استفاده مي گردد . قسمت ديگري از هيدروژن توليدي از خالص سازي گازهاي غني از هيدروژن توليدي در واحد تبديل کاتاليستي درPSA N0.2 تأمين مي شود .گازهاي ناخالص خروجي از PSA N0.1 حاوي هيدروژن، دي اکسيد کربن، منواکسيد کربن است در کوره واحد مصرف مي گردد . گازهاي ناخالص خروجي از PSA N0.2 که حاوي هيدروژن و گازهاي هيدروکربوري سبک است به سيستم سوخت گازي پالايشگاه تزريق مي گردد .