رساله موزه اثار تاریخی

این فایل معماری به بررسی می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 130 صفحه می باشد. امروزه بر همه كس آشكار است كه يكي از عوامل مؤثري كه موجب رشد و ترقي يك جامعه از نقطه نظر فرهنگي مي گردد همانا موزه ها و مراكز فرهنگي مي باشد،لذا با توجه اينكه هر ساله رساله موزه اثار تاریخی|31010562|xgs|رساله موزه اثار تاریخی,مطالعات موزه اثار تاریخی,طراحی معماری موزه اثار تاریخی,نمونه موردی موزه اثار تاریخی,مقاله موزه اثار تاریخی,تحقیق موزه اثار تاریخی
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با رساله موزه اثار تاریخی

این فایل معماری به بررسی می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 130 صفحه می باشد.

امروزه بر همه كس آشكار است كه يكي از عوامل مؤثري كه موجب رشد و ترقي يك جامعه از نقطه نظر فرهنگي مي گردد همانا موزه ها و مراكز فرهنگي مي باشد،لذا با توجه اينكه هر ساله تعداد زيادي از بازديدكنندگان خارجي وداخلي از بناي تاريخي معبد آناهيتا ديدن مي كنند و با توجه به قدمت اين بنا كه مربوط به دوره اشكانيان مي باشد ، احداث يك موزه با جاذبه هاي فرهنگي مختلف كه مي تواندباعث جذب توريست وترويج فرهنگ جامعه شود انگيزه اصلي بنده براي انتخاب اين موضوع شد.در طراحي موزه ضمن الگو برداري از بناي تاريخي ومفاهيم معماري ايراني سعي در تنوع ونوگرايي در طرح خواهد شد.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده أ
فهرست مطالب ب
فهرست منابع نقشه ها ح
فهرست منابع شکل ها ت
فهرست منابع تصاویر ی
بخش اول : مطالعات مربوط به شناخت
فصل اول :تعاريف 1
١- ١-1- تعريف موزه 2
١-1-2- تاريخچه موزه 3
1-1-2-1- تاريخچه موزه در جهان 3
1-1-2-2- تاريخچه موزه در ايران 4
١-1-3- اصول موردتوجه درموزه ها 6
1-1-4- بازديد کنندگا ن موزه 6
1-1-5- اصول توسعة صنعت موزه داري در كشور 7
1-1-6- اصول توريسم وگردشگردي 7
1-1-6- محل و ساختمان موزه 7

فصل دوم: مطالعات استان وشهرستان
1-2-1- مطالعات استان 9
1-2-1-1- موقعيت استان 9
1-2-1-2 - آب وهواي استان کرمانشاه 10
1-2-1-3- جنگل ها ومراتع 10
1-2-1-4 – جمعيت 11
1-2-1-5 - ساختمان سني جمعيت 11
1-2-1-6-گردشگري 12
1-2-1-7- جاذبه هاي طبيعي استان 12
1-2-1-8- جاذبه هاي فرهنگي-تاريخي 12
1-2-1-9- آثار مثبت توسعه گردشگري در استان 13
1-2-1-10- صنايع دستي 14
1-2-2- مطالعات شهرستان 14
1-2-2-1- معرفي شهرستان 14
1-2-2-2-- پيشينه تاريخي 14
1-2-2-3 - آثار تاريخي 15
1-2-2-4- وجه تسميه 15
1-2-2-5- فرهنگ 15
1-2-2-6 - جمعيت 16
1-2-3- معرفی بنای تاریخی معبد آناهيتا 17
1-2-3-1 - وجه تسميه آناهيتا: 17
1-2-3-2- معابد آناهيتا دردوره اشکاني 17
1-2-3-3- معبد آناهيتا از ديدگاه مورخين وجهانگردان 17
1-2-3-4 - معماري معبد آناهيتا 18
1-2-3-5 - قدمت 21
1-2-3-6 - دوره اسلامي 22
1-2-4- مطالعات اقلیمی 24
1-2-4-1- موقعيت اقليمي شهرستان: 24
1-2-4-2- تابش آفتاب 24
1-2-4-3 – باد 26
1-2-4-4- تنظيم جداول ماهوني 27
1-2-4-5- نتيجه مطالعات اقليمي 29

فصل سوم: نمونه هاي مشابه 32
1-3-1- موزه ملي ايران 32
1-3-1-1- تاريخچه 32
1-3-1-2- طرح معماري موزه 33
1-3-1-3- انتخاب محل33
1-3-1-4- فضاهاي فيزيکي 33
1-3-1-۵- نور 35
1-3-1-٦- سيرکولاسيون 35
1-3-2 - موزه آثار تاريخي آرلس –پاريس 37
1-3-2-1- قرارگيري در سايت 37
1-3-2-2- طرح معماري 38
1-3-2-3- فضاهاي فيزيکي موزه 39
1-3-2-4- نور 40
1-3-2-5- رنگ 41

فصل چهارم:تحليل زمين طرح
1-۴-١-موقعيت سايت 43
1-۴-٢-ويژگي ها 43
1-۴-٣- دسترسي ها 45
1-۴-۴-نيرو هاي سايت 47
1-4-4-1- باد غالب 47
1-4-4-2- تابش آفتاب 47
1-4-4-3- توپوگرافي 48
1-4-4-4- بناهاي تاريخي 49
1-4-4- 5- فضاي سبز 49
1-4-4-6- ديد ومنظر 50
1-۴-۵- نتيحه گيري 51
1-4-5-1- جهت گيري ساختمان در سايت 51
1-4-5-2- بررسي فرم ساختمان در سايت 52

فصل پنجم : فضا ها و استانداردها 55
1-5-1- تالار ورودي 58
1-5-2-گالريها يا تالار نمايش آثار 59
1-5-2-1 - گا لري ها 59
1-5-2-2 - بررسي نور در گالري 63
1-5-2-3- ديوار و كفپوش تالارها 47
1-5-2-4 - تقسيم فضا در نمايشگاه 68
1 -5-2-5- ويترين 69
1-5-2-6- ارتفاع مناسب براي ديدن 70
1-5-2-7- نحوه نمايش آثار 72
1-5-2-8- محاسبه سطح اختصاص يافته به گالري ها 73
1-5-3- بخش اداري 74
1-5-3-1- ريز فضاها 74
1-5-3-2- استانداردهاي فضاهاي اداري خدماتي 74
1-5-3-3- محاسبه سطح اختصاص يافته به بخش اداري 74
1-5-4- بخش آموزش وتبادل اطلاعات 75
1-5-4-1-فضاي آموزش 75
1-5-4-2-سالن چند منظوره 77
1- 5- 5-کتابخانه 8
1-5-6- بخش نگهداري و مرمت آثار 81
1-5-6-1- آزمايشگاه 81
1-5-6-2- انبار و مخزن آثار 83
1-5-7- چايخانه و كافه تريا 83
1-5-8 - نتيجه گيري 85
1-5-9- دياگرام روابط فضاها 88
1-5-10- تجهيزات فني و تاسيسات موزه 90
1-5-10-1- سيستم برق 90
1-5-10-2- سيستم تهويه 90
1-5-10-3- مقابله با سرقت 91
1-5-10-4- مقابله با آتش سوزي 91
1-5-10-5- آسانسور و بالابر 92

بخش دوم : طراحی
فصل اول:مباني نظري 95
2-1-1- درباره ي معماري 95
2-2-2- نگرشي به معماري رايج در جهان 98
2-1-3- نوگرايي يا سنت 101
2-1-4-نتيجه گيري103
2-1-5- الهام و برداشت از مفاهيم بنيادي معماري ايران 103
2-1-5-1- درون‏گرايي 104
2-1-5-2- هندسه 105
2-1-5-3- مركزيت 107
2-1-5-4- تعادل موزون 107
2-1-5-5- شفافيت وتداوم 107
2-1-5-6- انعكاس 110
2-1-5-7- راز وابهام 110

فصل دوم:روند طراحي
2-2-1- كانسپت كلي طرح موزه 111
2-2-2- نوآوري در طرح 116
2-2-3- تأثير مطالعات بر طرح 116
2-2-3-1 – اقليم 116
2-2-3- 2-زمين طرح 117
2-2-3-3 - سير كولاسيون 117
2-2-3-4- نور 117
2-2-4-نتيجه گيري 118

فصل سوم :بررسي نقشه ها 119
2-3-1-بررسی پلان موزه 119
2-3-2- بررسی نور 121
2-3-3- بررسی نماها 122
2-3-4- قرار گیری در سایت 124
2-3-5- سازه 125