خط فقر و دلایل و اثار ان در ایران

فقر مانند نیازهای اساسی ، یک مفهوم پویاست. کارل مارکس درباره انسانی سخن گفت که در کلبه کوچکی می زیست و کاملاً احساس خوشبختی می کرد تا اینکه همسایه اش در کنار او کاخی بنا نمود. از همان زمان، کلبه نشین احساس محرومیت کرد. محرومیت نسبی محرومیتی است که ازخط فقر و دلایل و اثار ان در ایران|39015283|xgs|فقر,اقتصاد,فرد,روابط اجتماعی,درامد,ثروت,سطح زندگی,ایران,امار , دلار,خانواده
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با خط فقر و دلایل و اثار ان در ایران

فقر مانند نیازهای اساسی ، یک مفهوم پویاست. کارل مارکس درباره انسانی سخن
گفت که در کلبه کوچکی می زیست و کاملاً احساس خوشبختی می کرد تا اینکه
همسایه اش در کنار او کاخی بنا نمود. از همان زمان، کلبه نشین احساس
محرومیت کرد. محرومیت نسبی محرومیتی است که از مقایسه سطح زندگی خودمان با
یک گروه مرجع که درآمد های بالاتری دارد، ناشی می شود(سن، ۱۹۸۴: استریتین،
۱۳۸۲: ۱۲۰). فقر پدیده پیچیده ای است. به همان اندازه ای که محصول روابط
اجتماعی و ساختار قدرت سیاسی است، نتیجه خواستها و تمایلات و انگیزه های تک
تک افراد فقیر هم هست. کل اجتماع در فقر و نابرابری مسئول است اما خود فرد
هم بی تأثیر نیست. اگر فقر و نابرابری را محصول روابط اجتماعی، ساختار
قدرت و عملکرد فرد ارزیابی کنیم، آنگاه برای رفع آن نیز، باید سیاستهایی را
مدنظر قرار دهیم که نقطه عزیمت آن با توجه به سه عامل فوق باشد. یعنی برای
مبارزه با فقر هم باید به اصلاح روابط اجتماعی پرداخت و هم به اصلاح
ساختار قدرت سیاسی و هم عملکرد افراد در قالب آنچه که امروز به آن توانمند
سازی می گویند.