پاورپوینت آشنایی با مرمت ابنیه (کاروانسرای سعدالسلطنه)

شناسایی عوامل آسیب رسان و مخرب: عوامل اجتماعی و سوانح، عوامل طبیعی، تخریب های ایجاد شده ناشی از شیوه های خاص زندگی ماشینی، تخریب های ایجاد شده توسط مردم جامعه، لرزش ها و طنین ها، بارهای اضافی و زائد وارده بر بنا، نوسانات دمایی، فساد و تخریب بیولوژیکیپاورپوینت آشنایی با مرمت ابنیه (کاروانسرای سعدالسلطنه)|40063508|xgs|مرمت,سعدالسلطنه,قزوین,کاروانسرا
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با پاورپوینت آشنایی با مرمت ابنیه (کاروانسرای سعدالسلطنه)

شناسایی عوامل آسیب رسان و مخرب: عوامل اجتماعی و سوانح، عوامل طبیعی، تخریب های ایجاد شده ناشی از شیوه های خاص زندگی ماشینی، تخریب های ایجاد شده توسط مردم جامعه، لرزش ها و طنین ها، بارهای اضافی و زائد وارده بر بنا، نوسانات دمایی، فساد و تخریب بیولوژیکی، باد، یخ زدگی، فساد و تخریب بیولوژیکی، پاکسازی سبکی