دانلود فایل پاورپوینت اثار باستانى بقعه ى شیخ صفی الدین اردبیل

قسمتی از متن............ ارامكاه شیخ صفی الدین اردبیلی یكی ازمكان هاى تاریخىشهراردبیل درشمال باخترى ایران وازاثارثبت شده درفهرست میراث جهانى یونسكواست. دوره ى تاریخى این بقعه و ساخت تشكیل وبه وجود امدن این مجموعه بسیار ارزشمند وزیباى بقعه ى شیخ صفى ادانلود فایل پاورپوینت اثار باستانى بقعه ى شیخ صفی الدین اردبیل|40279866|xgs|دانلود فایل پاورپوینت اثار باستانى بقعه ى شیخ صفی الدین اردبیل
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با دانلود فایل پاورپوینت اثار باستانى بقعه ى شیخ صفی الدین اردبیل

قسمتی از متن............

ارامكاه شیخ صفی الدین اردبیلی یكی ازمكان هاى تاریخىشهراردبیل درشمال باخترى ایران وازاثارثبت شده درفهرست میراث جهانى یونسكواست.

دوره ى تاریخى این بقعه و ساخت تشكیل وبه وجود امدن این مجموعه بسیار ارزشمند وزیباى بقعه ى شیخ صفى الدین اردبیل كهیكى از پنج اثر باستانى مهم كشور بشما ر مى رود وبناى ابتدایى

بقعه به قبل از اسلام بر میكرد این مجموعه نفیس به نام عارف نامدار شیج صفى الدین اردبیلى كه از جد سلاطین صفوى كه درسال 735ه.ق به دست فرزند وى صدرالدین موسى بنا شدپس از شروع حكومت صفویه به سبب ارادات شاهان صفوى كه به جد خودواحد هایى مختلفى را بین مجموعه اضافه شد زیر بناى این بقعه به دران زمان 18هزار متر مربع میباشد ولى به دلایلى ساخت وساز مجموعه ى زیر بناى بقعه به 6 هزار متررسیده است.

*قسمت فوقانی مقبره یک استوانه آجری است که به طرز نا مناسبی بر روی یک قاعده ی آجری که اضلاع ان نامنظم است كه نهاده شده است *استوانه فوقانی دارای قطری بزرگتر از قاعده منشوری شکل زیرین است. تمام قسمتهای فوقانی مقبره از قاعده تا زیر علم که در راس گنبد قرار دارد با ترکیبی از کاشی های خشتی و کاشیهای معرق و معقلی پوشیده شده است . *گفته میشود طوق زرین بلندی که در وسط چهار کتیبه نمادین شمشیر منحنی بر بالاو راس گنبد در قسمت *خارجی آن نصب شده است نماد خانواده هایی است که شاه اسماعیل را در تثبیت حکومتش یاری نموده اند. * *