ترجمه مقاله ارشد الگوریتم زمان بندی برنامه براساس مدل برگر در محیط ابری

الگوریتم زمان بندی برنامه براساس مدل برگر در محیط ابری چکیده با در نظر گرفتن ویژگیهای تجاری سازی و مجازی سازی محاسبه ابری، در این مقاله برای اولین بار الگوریتمی از زمانبندی برنامه براساس مدل برگر پیشنهاد شد. در فرایند برنامه زمانبدی، الگوریتم، محدود ترجمه مقاله ارشد الگوریتم زمان بندی برنامه براساس مدل برگر در محیط ابری|41003177|xgs|الگوریتم زمان بندی برنامه براساس مدل برگر در محیط ابری,Job scheduling algorithm based on Berger model in cloud environment,محاسبه ابری, مدل برگر, زمانبندی، Qos, محدودسازی عدالت, اقتصاد تخصیص منابع
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با ترجمه مقاله ارشد الگوریتم زمان بندی برنامه براساس مدل برگر در محیط ابری

الگوریتم زمان بندی برنامه براساس مدل برگر در محیط ابری

چکیده

با در نظر گرفتن ویژگی‌های تجاری سازی و مجازی سازی محاسبه ابری، در این مقاله برای اولین بار الگوریتمی از زمانبندی برنامه براساس مدل برگر پیشنهاد شد. در فرایند برنامه زمانبدی، الگوریتم، محدود سازی عدالت دوگانه ایجاد می‌کند. اولین محدودسازی تقسیم بندی وظیفه کاربر اولویت‌هایQos، و ایجاد تابع انتظار عمومی مطابق با تقسیم بندی وظایف برای محدودسازی عدالت منابع در فرایند انتخاب می‌باشد.

محدودسازی دوم تعریف عدالت منابع برای قضاوت در مورد عدالت منابع برای قضاوت در مورد عدالت تخصیص منابع است. سیستم عامل شبیه سازی Cloudsim توسعه یافته است و الگوریتم زمانبندی برنامه که در این تحقیق پیشنهاد شده، اجرا شده است. نتایج تجربی نشان می‌دهند که الگوم می‌تواند وظایف کاربری را به خوبی اجرا کند و عدالت بهتر را نشان می‌دهد.

واژه‌های کلیدی

محاسبه ابری– مدل برگر، زمانبندی، Qos، محدودسازی عدالت، اقتصاد تخصیص منابع

a b s t r a c t
Considered the commercialization and the virtualization characteristics of cloud computing the paper
proposed for the first time an algorithm of job scheduling based on Berger model. In the job scheduling
process the algorithm establishes dual fairness constraint. The first constraint is toclassify user tasks by
QoS preferences and establish the general expectation function in accordance with theclassification of
tasks to restrain the fairness of the resources in selection process. The second constraint is to define
resource fairness justice function to judge the fairness of the resources allocation. We have expanded
simulation platform CloudSim and have implemented the job scheduling algorithm proposed in this
paper. The experimental results show that the algorithm can effectively execute the user tasks and manifests
better fairness.
2011 Elsevier Ltd. All rights reserved