ترجمه مقاله در زمینه رایانش ابری و داده های عظیم (داده های عظیم ومحاسبات ابری)

ی مقاله جدید Big Data computing and clouds: Trends and future directions که در سال 2014در ELSEVIER زمینه محاسبات ابری به چاپ رسیده است. فایل اصلی به همراه قرار داده شده است.ترجمه مقاله در زمینه رایانش ابری و داده های عظیم (داده های عظیم ومحاسبات ابری)|41007368|xgs|کلود,مقاله,ترجمه,ابر,دادهای عظیم
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با ترجمه مقاله در زمینه رایانش ابری و داده های عظیم (داده های عظیم ومحاسبات ابری)

ی مقاله جدید Big Data computing and clouds: Trends and future directions که در سال 2014در ELSEVIER زمینه محاسبات ابری به چاپ رسیده است. فایل اصلی به همراه قرار داده شده است.