یک الگوریتم برای ساختن شبکه های عصبی کوچک با قدرت تعمیم بالا

دانلود مقاله مشخصات فایل تعداد صفحات8حجم3/509 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpdf توضیحات کامل دانلود مقاله کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار چکیده : یافتن ساختار مناسب ( نزدیک بهینه ) از جمله مسائل مهم در شبکه های عصبی می باشد که الگوریتمهای متعددی برای آن ارائیک الگوریتم برای ساختن شبکه های عصبی کوچک با قدرت تعمیم بالا|42053046|xgs|اتوماتاهای یادگیر,شبکه های عصبی,انتشار خطا به عقب,الگوریتم تنظیم ساختار شبکه,شبکه های عصبی کوچک,ساختن شبکه های عصبی کوچک,یک الگوریتم برای ساختن شبکه های عصبی کوچک با قدرت تعمیم بالا,دانلود مقاله کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با یک الگوریتم برای ساختن شبکه های عصبی کوچک با قدرت تعمیم بالا

دانلود مقاله


مشخصات فایل
تعداد صفحات8حجم3/509 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpdf
توضیحات کامل
دانلود مقاله کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار چکیده : یافتن ساختار مناسب ( نزدیک بهینه ) از جمله مسائل مهم در شبکه های عصبی می باشد که الگوریتمهای متعددی برای آن ارائه شده است . نمونه هایی از این الگوریتمها، الگوریتمهای هرس، سازنده، ترکیبی، تکاملی و الگوریتمهای مبتنی بر اتوماتاهای یادگیر هستند که با هدف ایجاد شبکه های کوچک ارائه شده اند . یکی از الگوریتمهای مبتنی بر اتوماتاهای یادگیر، الگوریتم بقاء ١ می باشد . در این مقاله یک نسخه اصلاح شده از الگوریتم بقاء نورون ٢ ارائه می گردد . تغییرات انجام گرفته در الگوریتم بقاء نورون با هدف ایجاد شبکه های کوچکتر با قدرت تعمیم بالا می باشد . الگوریتم پیشنهادی با الگوریتم بقاء و دو مورد از الگوریتمهای هرس با نامهای ٣S&D و بازگشتی ٤ برای مسایل مختلف مقایسه می گردد . گردید . نتایج آزمایشها برتری الگوریتم پیشنهادی را در مقایسه با سه الگوریتم فوقالذکر نشان می دهد . کلمات کلیدی:قدرت تعمیماتوماتاهای یادگیرشبکه های عصبیانتشار خطا به عقبالگوریتم تنظیم ساختار شبکه
"