رویکردی فازی در زمانبندی پروژه

ارزیابی عملکرد مدیریت پروژه به کمک سیستم فازی FLAA میسر می شود اندازه گیری موضوعات یکپارچه شده فازی مورد توجه قرار میگیرد در این تحقیق با رویکردی عددی LFA ارزیابی انجام می شود سیستم های فازی ایران تحقیق برق141رویکردی فازی در زمانبندی پروژه|50072892|xgs|مدیریت,پروژه,سیستم,فازی,عددی,LFA,FLAA
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با رویکردی فازی در زمانبندی پروژه


ارزیابی عملکرد مدیریت پروژه به کمک سیستم فازی FLAA میسر می شود اندازه گیری موضوعات یکپارچه شده فازی مورد توجه قرار میگیرد در این تحقیق با رویکردی عددی LFA ارزیابی انجام می شودسیستم های فازی ایران تحقیق برق141